image

Vyhledat

Zásahy a hasičská činnost v roce 2008

30.4.2008 jsme zajišťovali bezpečnost lampionového průvodu od školy k sokolovně, který se přesouval po hlavní silnici. Bezpečnost zajištěna krytím koce průvodu hasičským Nissanem se zapnutou světelnou signalizací.  Následně jsme zajišťovali požární dohled při pálení čarodějnického ohně.

 

1.6.2008 jsme na žádost majitele ranče Montara a po schválení starostou obce provedli nouzové zásobování vodou z hydrantové sítě do cisterny. Důvodem byla havárie na vodovodu k ranči.

 

1. zásah

3.6.2008, 19:15 hodin. Velitel JSDH byl požádán  zástupcem f. Suchánek & Walraeven, s.r.o. Horka u Staré Paky, ing. Martinem Zelenkou  o poskytnutí technické pomoci – zajištění el. proudu elektrickým agregátem. Ve skladové hale firmy v Čisté u Horek čp. 248 byla pokládána speciální vrstva podlahy. Po bouřce vypadl el. proud a hrozilo velké nebezpečí znehodnocení drahé podlahy, kterou je třeba odlít bez přerušení.  Jednotka byla svolána mobilními telefony. Ještě před výjezdem  informoval majitel ranče Montara v Čisté u Horek čp. 16, že má zaplavené stáje s koňmi  a  požádal o pomoc. Jednotka vyjela v  počtu 1+3 DA 9 Renault Master do areálu f. Walraven. Zde byla nasazena elektrocentrála a na místě zjištěno, že došlo k zaplavení ploch – parkoviště v areálu firmy, obecní komunikace a přetekly rybářské sádky. To vše v důsledku přívalového deště a ucpání kanálových vpustí a česel.  Velitelem jednotky byl na situaci upozorněn operační důstojník a na místo byla vyslána jednotka HZS LK ÚO Semily, PS Jilemnice. Byly povoláni další členové JSDH a jednotka se rozdělila. Část o síle 1+3 prováděla průzkum a práce na zprovoznění kanálů v areálu firmy  a odvodnění místní komunikace (voda hrozila zaplavením čp. 106) a zbytek odjel provést průzkum po obci, především do čp. 16. Po příjezdu HZS Jilemnice předáno velení a členové jednotky pomáhali s vyčištěním kanalizace. Velitelem jednotky na místo přivolán jednatel společnosti S&W, p. Vladimír Suchánek a starosta obce František Vancl.

Druhé družstvo mezi tím zjistilo, že voda ze zatopených stájí u čp. 16 (ranč Montara)volně  odtéká níže umístěnými dveřmi ven. Na místě nehrozilo již žádné nebezpečí škod na zvířatech (koně byli majitelem vyvedeni před příjezdem jednotky) a majetku. Jednotka  proto místo opustila a prováděla monitoring po obci. Při tomto zjištěno zaplavení okolí domku čp. 66. O situaci informována telefonicky majitelka. Objekt  je uzamčen, vizuálně nebyl shledán přímý průnik vody do objektu. Nebyla žádána další opatření.  Družstvo se proto vrátilo do areálu S&W, kde se zapojilo do práce na čištění česel. Po odjezdu HZS ÚO Semily, PS Jilemnice bylo místo ještě jednou prohlédnuto a předáno správci  objektu, p. Jiřímu Brádlemu. Kanálové vpusti byly vyčištěny a voda odtéká plynule.   

Na místo přijela hlídka Policie ČR. Její přítomnosti nebylo třeba, a proto opět odjela.

Po ukončení prací firmou ve skladové hale byla naložena elektrocentrála a jednotka se vrátila na základnu  ve 21:03 hodin. Po uklizení materiálu a doplnění PHM jednotka rozpuštěna.

 

 

Křižovatka u Walravenu (na Stráni)

 

2. zásah

4.6.2008, 01:32 hodin. Jednotka povolána OPIS na protipovodňové opatření na čp. 213 v Čisté u Horek. Poplach jednotce vyhlášen mobilními telefony. Ještě před výjezdem jednotky požádán velitel o pomoc při protipovodňových opatřeních u čp. 68. Jednotka proto vyjela v síle dvou družstev 1+3 s technikou  DA 8 Nissan Patrol s PPS 12  a 1+2 s technikou DA 9 Renault Master. Při cestě k zásahu na čp. 213 proveden monitoring u čp. 68. Zde voda dosahuje k nemovitosti, nemožný přístup po komunikaci – zatopený most, rozlitý potok zasáhl i silnici I/16 v šíři poloviny jednoho jízdního pruhu. Před prostor zaplavení komunikace umístěna MPT  (nissan) se  zapnutou světelnou signalizací. Velitel jednotky se spojil s OPIS a požádal o další instrukce. Jednotka stažena z výjezdu k čp. 213 a ponechána na místě nové události. Velitel se s jedním družstvem přesunul po místních komunikacích nad nemovitost z druhé strany a do čp. 68 bylo dopraveno kalové čerpadlo a elektromateriál. Na místě zjištěn průnik vody do klepa a kotelny. Voda pronikla odpadem a zatopila místnosti do výšky cca 0,5 m. Shledáno, že hladina potoka kulminuje či spíše klesá a průnik vody dveřmi do objektu  nehrozí. Na místo přijela v tu dobu jednotka HZS Jilemnice, předáno velení. Voda se začala stahovat z komunikace I/16. Společně s jednotkou HZS byl proveden průzkum u čp. 66 (opět cca 0,5 m vody) – objekt obtékán ze všech stran rozlitým potokem Olešnice. Zde zjištěno zaplavení nemovitosti  - voda pronikla patrně dveřmi dovnitř. Telefonicky byla kontaktována majitelka. Nebyl žádán nucený vstup do objektu ani evakuace.  Místo předáno starostovi obce.

Družstvo s technikou DA 7 NP bylo velitelem zásahu odesláno provést průzkum v dalších částech obce.  PPS 12 odpojena a ponechána mimo komunikaci v místě zásahu. Bylo zjištěno ucpání česel a kanálových vpustí v areálu f. Suchánek & Walraven.  U čp. 68 ponecháno VZ jedno družstvo JSDH Čistá u Horek. Voda klesá a postupně také mizí odpadem ze zatopených suterénních místností čp. 68.  Jednotka HZS odjíždí se starostou obce do firmy Suchánek & Walraven. Zde pomáhají spolu se členy JSDH Čistá u Horek s uvolněním vpustí.

Velitel JSDH Čistá rozhoduje přesunout DA 9 RM zpět před nemovitost čp. 68 na komunikaci I/16. Most se již dá přejít. Veliteli JSDH Čistá u Horek na mobilní telefon hlásí zaplavení sklepa pí. Gatterová, Čistá čp. 78. Voda pronikla odpadem. Hladina již nestoupá. Dohodnuto, že v případě potřeby provede jednotka po opadnutí potoka odčerpání.

Družstvo JSDH Čistá u Horek se vrací s DA 7 Nissan Patrol na místo prvního zásahu a následně provádí monitoring horní části obce až k čp. 213. Zjištěno, že došlo k zaplavení také čp. 193 (p. Matěna). Zde průzkum rychle ukončen – havarijní stav nemovitosti!  Zatopeno dále čp. 52 (pí. Bohmová) – dílna  a technické zázemí – voda odtéká odpadem. Dále čp. 203       pí. Sitarčíková – zasažena předsíň a prádelna – voda již odtekla. K této nemovitosti poškozen mostek nad potokem.  Telefonicky veliteli JSDH Čistá oznamuje pí. Gatterová, že voda ze sklepa odtéká odpady a čerpání nebude třeba. Zásahu jednotek PO tak již v obci  není nikde třeba. Voda opadá a odpadem  odtéká i  z čp. 68. Dalšího setrvání jednotek není třeba. HZS opouští místo a po naložení materiálu odjíždí i naše jednotka.

Po návratu  na základnu uložen materiál a technika uvedena do pohotovosti. Výjezd ukončen  v 03:34 hodin.

 

4.6.2008 v dopoledních hodinách pomáhají členové jednotky s odstraňováním splaveného materiálu z křižovatky v Markvarticích, zprůchodňují mostek před čp. 203, mostek za salaší v dolní části obce a náplav z mostku k čp. 116 a 118.  Odpoledne je zajištěn dovoz vysoušečů ze Železného Brodu a jejich distribuce postiženým.

     22. června vydal ČHMÚ varování před přívalovými dešti. Obrátila se na nás pí. Stránská (čp.66) s prosbou o protipovodňové pytle na utěsnění dveří. Poskytli jsme čtyři kusy. Naplněno bylo pískem u sokolovny a dveře byly zajištěny.

    9. července se na nás obrátil p. František Petružálek z ranče Montara s prosbou o zapůjčení elektrocentrály. Obec byla plánovaně odpojena od elektřiny z důvodu oprav na VN. Zařízení jsme zapůjčili v 7:45 hodin a sloužilo k napájení ohradníku pro stádo skotu. Večer byla centrála vrácena zpět do zbrojnice.

   7. září zajistila jednotka na vyžádání Autoklubu Nová Paka požární asistenci na motokrosovém krajském přeboru. Asistovala hlídka 1+3 s vozidlem Nissan Patrol a RHP.

   11. října 2008 jsme provedli technickou pomoc. Za pomoci 3x C 20m, 1x C 10 m a kanálového krtka C52 jsme pročistili odpadní vedení v bytovém domě čp. 175 a následně odpad do septiku. Pracovalo zmenšené družstvo 1+2 a použit byl obecní hydrant.

  25. října jsme opět konali požární asistenci na motokrosových závodech ve Štikovské rokli. Asistence hlídkou 1+1 s vozidlem Renault Master a RHP.