Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Čistá u Horek

2. Důvod a způsob založení

Obec Čistá u Horek (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Čistá u Horek
  Čistá u Horek 152
  512 35 Čistá u Horek

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Čistá u Horek
  Čistá u Horek 152
  512 35 Čistá u Horek

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 481 596 105
  mobilní telefon: +420 724 180 480

 • 4.5 Čísla faxu

  481 596 105

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.cistauhorek.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou.cista@iol.cz

  osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.8 Další elektronické adresy

  podnetyproobec@seznam.cz - kontaktní e-mail místostarostky a všech členů ZO
  ucetni.oucista@email.cz - účetní

 • 4.9 ID datové schránky

  zvabvmz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 280126774/0600   (Moneta Money Bank)

                   107130120/0300  (Poštovní spořitelna)

                    94-50815451/0710  (Česká národní banka)

6. IČ

00275662

7. DIČ

CZ00275662

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Úřední deska

  Vyhlášky a předpisy

  Územní plán obce Čistá u Horek a Plán rozvoje obce Čistá u Horek jsou k nahlédnutí k dispozici v kanceláři starosty obce. Lze se s nimi seznámit i na webu obce v samostatném oddíle menu nebo proklikem sem.

  Obec má zpracován Digitální povodňový plán. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Elektronická podoba je dostupná v samostatném oddíle menu obecního webu nebo proklikem zde.

  Finanční dokumenty obce jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u účetní v kanceláři obecního úřadu. Elektronická podoba je dostupná v rámci elektronické úřední desky, nebo přímým proklikem zde.

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čistá u Horek  mezi Obcí Čistá u Horek a Jilemnickem - svazkem obcí    (zveřejněno 14.1.2021)

Veřejnoprávní smlouva na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022 (zveřejněno 3.1.2022)

VPS s městem Jilemnice na Pečovatelskou službu zveřejněno 4.4.2022