Preambule

 1. všichni aktivní účastníci akce jsou povinni dodržovat tato pravidla
 2. aktivními účastníky akce jsou výhradně jezdci registrované soutěžní posádky a její mechanik
 3. aktivní účastník akce spadá pod pravomoc ředitele závodu a jeho štábu, jejichž pokyny se musí řídit. Start v závodě a práce v depu je na vlastní nebezpečí a každý účastník se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s konáním akce “Fichtlmánie 2007”.
 4. aktivní účastník akce proti rozhodnutí v souvislosti s vlastní akcí může podat protest
 5. akce začíná administrativní přejímkou strojů včetně náhradního motoru a končí slavnostním vyhlášením výsledků.

 

 Registrace, přejímka a kontroly

1.Registrace

Každá posádka účastnící se závodu se musí zaregistrovat. Tento úkon provádí nejprve elektronicky na zveřejněné e-mailové adrese, nebo osobně u kontaktní osoby pořadatele a následně písemně na jednotném předepsaném tiskopisu. Registrace bude zahájena dne 1.5.2007 a bude ukončena přijetím registrace čtyřicáté posádky bez rozdílu kategorie. K úplné registraci je třeba uhradit i startovné, které činí 500,- Kč za tým. Startovné je splatné předem, nejpozději v den závodu, proti dokladu do rukou pořadatele. Na vrácení zaplaceného startovného není právní nárok.

2. Administrativní přejímka stroje a náhradního motoru

Každá posádka účastnící se závodu musí nechat technické komisaře před závodem prohlédnout stroj a zaevidovat do karty posádky číslo soutěžního i náhradního motoru Zkontrolované motocykly i náhradní motory může pořadatel označit..

3. Kontroly

Provádí technický komisař nebo členové štábu soutěže namátkově v depu před závodem, během něho i po jeho skončení do vyhlášení výsledků. Kontrolována může být administrativní shoda ve složení posádky a soulad převzatého stroje a motoru se skutečností. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem k okamžitému stažení posádky ze závodu.

 

 

Výstroj jezdců

Výstroj musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Za použití příslušné výstroje odpovídá jezdec.

Jezdec musí používat následující příslušné ochranné pomůcky:

Homologovaná přilba na motocykl, ochranné brýle (pokud není součástí přilby štít). Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru. V době povinného svícení musí mít jezdec z důvodu bezpečnosti na sobě reflexní vestu. Doba svícení bude stanovena pořadatelem. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem k okamžitému vyloučení posádky ze závodu.

Jezdci se dále doporučuje: ústroj s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty, rukavice

Soutěžní týmy

1. Účast

Soutěžní tým tvoří dva jezdci a mechanik. Mechanik se může závodu zúčastnit i jako jezdec. Akce se může účastnit jezdec (mechanik), který je zcela způsobilý, zvláště pak s ohledem na zdravotní stav, je zaregistrován jako člen posádky, která splnila podmínky registrace a uhradila příslušné startovní poplatky.

2. Věkové omezení:

Sportovního podniku se mohou účastnit jezdci a mechanici, kterým v den startu závodu je 15 let a více.

3. Zvláštní ustanovení:

Start v závodě je pro všechny na vlastní nebezpečí. Jako jezdec může do závodu nastoupit i mechanik téže posádky. V případě zranění mechanika si musí zbylí členové posádky vystačit sami.

 

Depo

Depo není nijak hlídáno, je odděleno od veřejného prostoru pouze páskou. Za vozidla a veškerý vlastní materiál v depu zodpovídá posádka sama.V prostoru depa má posádka právo na elektrickou přípojku 230V. Osvětlení svého depa a další záležitosti jsou zcela na posádce.V prostoru depa je povoleno jezdit pouze na soutěžním motocyklu a to výhradně jeho jezdcům a mechanikům, a to ještě pouze bezprostředně před závodem, během něho a po skončení jízdy. Při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze soutěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec.

 

Startovní čísla

Startovní čísla přiděluje na základě rozlosování pořadatel. Jezdci musí mít číslo řádně připevněno na těle při vstupu na trať.  Číslo musí být čitelné. Startovní čísla si vyzvedne v den konání závodu zástupce týmu proti kauci 500,- Kč. Kauce bude vrácena po skončení závodu a vrácení čísel pořadateli.

Povinnosti jezdce, cizí pomoc

1. Povinnosti jezdce

 1. jezdec musí po celou dobu akce dodržovat Sportovní řád
 2. jezdec musí být fyzicky i duševně schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky akce, jak soutěžící, tak diváky
 3. jezdec je odpovědný za své chování na trati i v depu
 4. jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění zdravotní službě
 5. jezdec musí uposlechnout pokynů označeného traťového komisaře nebo člena štábu
 6. jezdec během zaváděcí jízdy nebo závodu nesmí zastavit v trati, pokud se tak stane z důvodu poruchy motocyklu, musí vyvíjet činnost na jeho odstranění z tratě
 7. jezdce, který nemá 18 let, zastupuje v jednání zákonný zástupce

2. Cizí pomoc

Cizí pomoc je v závodě zakázána, s výjimkou označených traťových komisařů a štábu soutěže (technická četa, požární dozor atp.). V případě využití pomoci se nezapočítává poslední odjeté (neúplné) kolo. Avšak: V prostoru depa si mohou týmy v duchu fair-play vzájemně vypomáhat. Do pomoci se však nemohou zapojit jiné osoby, než aktivní účastníci závodu.

Motocykly a kategorie

1. Motocykly

Motocykl a jeho části musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám (na motocyklu nesmí být ostré hrany a výstupky). Není vyžadována TK. Stroj musí být vybaven předním světlem bílé barvy a vzadu světlem červené barvy. Světla nemusí být napájena strojem (může jít např. o červený diodový blikač z jízdního kola), z důvodu bezpečnosti jezdců je však nutné dbát o jejich dostatečnou viditelnost.Za použití příslušného motocyklu odpovídá jezdec.

2. Kategorie

Závod je členěn do dvou kategorií:

 1. Tovární stroje – motocykly Jawa 50 pionýr, pařez, mustang do r.v. 1985 s originál motorem a karburátorem, originál rámem, tlumiči odpovídajícími roku výroby stroje a s 16” ráfky. Dezén pneumatik libovolný.
 2. Speciály-
 3. motocykly vybavené motorem Jawa 50 pionýr, pařez, mustang do r.v. 1985 za splnění podmínek shora uvedených v bodě 1 (bezpečnost a světla). Dále pak již bez omezení.

Závodiště

Jezdci jsou povinni se seznámit se všemi prostory závodiště (trať a depo) a dbát pokynů pořadatele. Trať závodu je uzavřeným okruhem, je označena a vede po nezpevněných i zpevněných komunikacích. Opuštění okruhu z jiné příčiny nežli pro poruchu stroje je porušením pravidel vedoucím k diskvalifikaci ze soutěže. Stejně bude potrestáno svévolné zkrácení si závodního okruhu. Při závodu je nutná maximální opatrnost. Nelze vyloučit střet se zvěří nebo nezodpovědným divákem či jinou osobou.

 

Časomíra

Start do závodu je společný. Startuje se v časovém intervalu stanoveném pořadatelem. Startuje se dle pořadí, které bude vylosováno před závodem. Pokud tým ze závodu odstoupí, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit traťovým komisařům v prostoru startu/cíle.

 

Oficiální činovníci

1. Hlavní rozhodčí závodu a zároveň Ředitel závodu

 • řídí vlastní závod
 • rozhoduje protesty
 • jediný podává výklad těchto řádů
 • zodpovídá za bezpečnost a sjízdnost tratě
 • řídí a organizuje udržování tratě
 • dohlíží nad lékařským zabezpečením a řídí traťové komisaře

2. Technický komisař

 • řídí a organizuje činnost v depu
 • provádí namátkovou technickou kontrolu

3. Ostatní

Štáb soutěže tvoří dále traťoví komisaři, hlavní časoměřič, zdravotní dozor

 

Zvláštní ustanovení

Propozice závodu budou vyvěšeny na oficiální informační tabuli. V propozicích jsou stanoveny další oficiální údaje. Rozhodčí závodu může z důvodu zvláštního zřetele s ohledem na nenadálou situaci a bezpečnost účastníků sportovního podniku provést změny příslušných ustanovení.

 

Volný trénink

Soutěžní okruh lze před závodem projet, nejpozději však hodinu před závodem. Pak je trať již uzavřena pro vlastní závod.

Porada soutěžních týmů

Porada se bude konat půl hodiny před společnou zaváděcí jízdou u stanoviště komisařů. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a oficiální činovníci. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti. Při poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny. Po poradě bude následovat společná zaváděcí jízda motocyklů po okruhu, po níž následuje start.

  

Start

  1. Čekací prostor

- čekacím prostorem se rozumí přípravná část závodiště před startovní čárou dle vyznačení pořadatelem

 • do prostoru startu může pouze jezdec a startér

2. Postup startu

 • start je po dvojicích v časovém intervalu určeném pořadatelem (motory strojů v chodu)
 • start je proveden pokynem startéra - zvednutím bílého praporu

3. Provedení startu

Před startem musí být v čekacím prostoru proveden následující postup:

 • všechny motocykly s jezdcem z přihlášených týmů musí být v čekacím prostoru
 • jezdec, u kterého by došlo k poruše motocyklu v čekacím prostoru, musí tento prostor i se strojem neprodleně opustit a do závodu se může zapojit stejně jako při poruše na startu (viz. níže).
 • všichni, kromě jezdce a startéra opustí čekací prostor.
 • při najetí stroje do čekacího prostoru opouští prostor mechanik
 • startér drží bílou vlajku a od této chvíle je jezdec povinen dodržovat jeho pokyny
 •  
 • v případě poruchy motocyklu je s ním jezdec povinen okamžitě opustit prostor startu a vrátit se do depa. Pokud bude závada odstraněna nejpozději do 30. minut od času řádného startu, může jezdec odstartovat do závodu znovu. V takovém případě se startuje na pokyn startéra přímo z boxu.

  Chybný start

  Chybný start musí být oznámen máváním červeným praporem. Jezdec se musí vrátit zpět do čekacího prostoru a opakovaný start musí být proveden co nejdříve.

   

  Časový rozvrh sportovního podniku závodů

  Je uveden ve vyvěšených propozicích. Může být změněn, a to tak, že změna musí být na oficiální tabuli a neprodleně s ním musí být seznámeni závodníci.

   

  Oficiální signály

  Prapory:

  Bílý - start

  Červený … stop, okamžité ukončení závodu

  Žlutý – mávání … bezprostřední nebezpečí, v závodě se pokračuje se zvýšenou pozorností

  Černobílá šachovnice … konec závodu

  Světelná znamení:

  Oranžový maják- pozor, nebezpečí v daném místě trati – pokračuje se s velkou opatrností

  Krouživý pohyb červeným světlem - ukončení závodu

  Výsledky

  Pořadí ve sportovním podniku:

  Vítězem závodu v každé kategorii je tým, který po dobu konání závodu najel největší počet kol. Kolem se rozumí projetí celého okruhu (start-cíl). Závod je ukončen 24 hodin od startu prvního závodníka. Pak již nebudou závodníci dále vpouštěni na trať. Závodní okruh projede doprovodné vozidlo a závod končí postupným dojetím startovního pole. Projetím posledního závodníka končí soutěž a nastává čas počítání výsledků a náhodných technických kontrol. V případě rovnosti kol, rozhoduje počet ujetých kol během poslední hodiny před koncem závodu.

  Všechny výsledky musí být schváleny hlavním rozhodčím.

  Postup pro vyvěšení a schválení výsledků:

  Všechny výsledky musí být vyvěšeny na oficiálním místě. Výsledky zpracuje organizátor zodpovědný za administrativu závodu, ověří je podpisem a uvede čas jejich vyvěšení. Za 30 minut od vyvěšení podepisuje výsledky hlavní rozhodčí a tím se stávají oficiální a neměnné. Pokud byl podán do 30 minut od vyvěšení na výsledky protest, tak hlavní rozhodčí výsledky nepodepisuje, pouze je označí slovem PROTEST. Po vyřešení protestu se výsledky znovu vyvěsí a začíná běžet nová lhůta 30 minut. Všichni oficiální činovníci musí být k dispozici hlavnímu rozhodčímu do úplného schválení výsledků.

  Protest

  •      
  • musí být podán do 30 minut od vzniku příčiny protestu
  •      
  • podává se hlavnímu rozhodčímu
  •      
  • musí být předložen písemně a doložen poplatkem 1 000,-Kč. Tato částka se vrací, je-li protest oprávněným.

     

  Slavnostní vyhlášení vítězů

  Každý člen soutěžního týmu se musí, pokud mu to zdravotní stav dovolí, zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen.

  Tento sportovní

  řád vstupuje v platnost dne 17.11.2006

  a je jím ošetřen vytrvalostní závod Fichtlmánia 200

  7

   

   

  Ke stažení:

  Pravidla pro rok 2007 (formát .doc)

   

   

   

  Menu

  25. 5. Viola

  Zítra: Filip

   www.jawa50zavody.wz.cz

  www.mx4life.cz

  www.jawacz-dily.cz

  Návštěvnost stránek

  062976