Soutěžní řád 2010

Pozor, v soutěžním řádu pro rok 2010 bude několik především organizačních změn. Proto pozorně čtěte, ať se pak někdo zbytečně nevymlouvá....

Sportovní řád motocyklového závodu

 

FICHTL MÁNIA  2010 

Fichtlmánia 2010 je především setkáním lidí podobného smýšlení, kteří mají rádi legraci, recesi a chtějí se společně zúčastnit netradiční akce spojené se zkouškou odolnosti lidí a strojů značky Jawa 50

 

Preambule

1.      všichni aktivní účastníci akce jsou povinni dodržovat tato pravidla

2.      aktivními účastníky akce jsou výhradně jezdci registrované soutěžní posádky a její  mechanik

3.      aktivní účastník akce spadá pod pravomoc ředitele závodu a jeho štábu, jejichž pokyny se musí řídit. Start v závodě a práce v depu je na vlastní nebezpečí a každý účastník se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s konáním akce „Fichtlmánia 2010“.

4.      aktivní účastník akce proti rozhodnutí v souvislosti s vlastní akcí může podat protest

5.      akce začíná administrativní přejímkou strojů včetně náhradního motoru a končí slavnostním vyhlášením výsledků.

 

Registrace, přejímka a kontroly

 1.Registrace

 

Každá posádka účastnící se závodu se musí zaregistrovat. Tento úkon provádí nejprve elektronicky na zveřejněné e-mailové adrese, nebo osobně u kontaktní osoby pořadatele a následně písemně na jednotném předepsaném tiskopisu. Přihlašování bude zahájeno dne 2.4.2010 v 6:00 hodin a bude ukončeno přijetím registrace šedesáté posádky bez rozdílu kategorie. Pokud by nedošlo k naplnění startovního pole, bude příjem přihlášek ukončen v pondělí 5.7.2010 ve 14:00 hodin.  Posádka přihlášená do závodu bude nejprve zapsána do seznamu přihlášených, který bude denně aktualizován na webu závodu. K úplné registraci je třeba uhradit i startovné, které činí 1.000,- Kč za tým. Po uhrazení startovného bude posádka zapsána do startovní listiny závodu. Startovné je splatné předem na účet pořadatele nebo v hotovosti proti dokladu do rukou pořadatele. Bez potvrzení o úhradě startovného nebude posádka zapsána do startovní listiny. Na vrácení zaplaceného startovného není právní nárok, mimo situace, že by se závod neuskutečnil vinou pořadatele.  Číslo účtu bude posádce sděleno při registraci včetně specifického symbolu pro identifikaci platby. Součástí startovného je pojištění členů posádky pro krytí způsobené škody třetí osobě.

2. Administrativní přejímka stroje a náhradního motoru

Každá posádka účastnící se závodu musí nechat technické komisaře před závodem prohlédnout stroj a zaevidovat do karty posádky číslo soutěžního i náhradního motoru. Pokud motor nemá viditelné číslo, je povinností posádky, aby byl před přejímkou viditelně označen (vyražený nebo vypilovaný symbol). Kontrola bude probíhat vždy v depu. Zkontrolované motocykly i náhradní motory může pořadatel označit. V depu je zakázána přítomnost jiného stroje, nežli soutěžního. Porušení tohoto ustanovení povede k diskvalifikaci posádky.

3. Kontroly

Provádí technický komisař nebo členové štábu soutěže namátkově v depu před závodem, během něho i po jeho skončení do vyhlášení výsledků. Kontrolována může být  administrativní shoda ve složení posádky, soulad převzatého stroje a motoru se skutečností a dodržování ustanovení o zákazu přítomnosti cizího stroje v depu. Pokud by došlo k porušení těchto ustanovení, nebo bylo kontroloru bráněno ve výkonu kontroly, je toto důvodem k okamžitému stažení posádky ze závodu. Po skončení závodu jsou na požádání technických komisařů povinny první tři posádky v kategorii „Tovární stroje“ umožnit přeměření průměru válce. Porušení tohoto ustanovení může posádku dodatečně vyloučit ze závodu.

 

Výstroj jezdců

Výstroj musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Za použití příslušné výstroje odpovídá jezdec.

Jezdec musí používat následující příslušné ochranné pomůcky:

Homologovaná přilba na motocykl, ochranné brýle (pokud není součástí přilby štít). Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru a při průjezdu kolem kontrolního stanoviště. Celou dobu závodu musí mít jezdec z důvodu bezpečnosti na sobě reflexní vestu se startovním číslem. Doba svícení bude stanovena pořadatelem. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem k okamžitému vyloučení posádky ze závodu.

Jezdci se dále doporučuje: ústroj s dlouhým rukávem a dlouhé  kalhoty, vysoké boty, rukavice

 

Soutěžní týmy

1. Účast

Soutěžní tým (posádku) tvoří čtyři osoby: tři jezdci a mechanik. Mechanik se může závodu zúčastnit i jako jezdec. Akce se může účastnit jezdec (mechanik), který je zcela způsobilý, zvláště pak s ohledem  na zdravotní stav, je zaregistrován jako člen posádky, která splnila podmínky registrace a uhradila příslušné startovní poplatky.

2. Věkové omezení:

Sportovního podniku se mohou účastnit jezdci a mechanici, kterým v den startu závodu je 15 let a více.

3. Zvláštní ustanovení:

Start v závodě je pro všechny na vlastní nebezpečí. Jako jezdec může do závodu nastoupit i mechanik téže posádky. V případě zranění mechanika si musí zbylí členové posádky vystačit sami.

 

Depo

 

Depo není nijak hlídáno, je odděleno od veřejného prostoru pouze páskou. Za vozidla a veškerý vlastní materiál v depu zodpovídá posádka sama. V prostoru depa má posádka v období od 16:00 hodin dne 9.7.2010 do 18:00 hodin dne 10.7.2010 právo na elektrickou přípojku 230V. Z důvodu omezení odběru el. proudu  je zakázáno v depu používat energeticky náročné spotřebiče (svářečky, teplomety, kompresory, rychlovarné konvice, mobilní výčepní zařízení, elektrické grily apod.). Osvětlení svého depa a další záležitosti jsou zcela na posádce. Pro dotažení elektřiny z uzlového dobu je třeba mít prodlužovací kabel v délce cca 50 m. V prostoru depa je povoleno jezdit pouze na soutěžním motocyklu a to výhradně jeho  jezdcům a mechanikům, a to ještě pouze bezprostředně před závodem, během něho a po skončení jízdy. Při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze soutěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec. Součástí depa po celou dobu bude stanoviště technické podpory. Zde bude k dispozici všem svářecí agregát a kompresor. V depech bude rovněž nepřetržitá zdravotní a požární hlídka a stanoviště technické (vyprošťovací) čety.

 

 Startovní čísla a elektronické čipy

 

Startovní čísla budou součástí jednotné reflexní vesty s dalším potiskem. Startovní čísla přiděluje na základě rozlosování pořadatel. Jezdci musí mít číslo řádně připevněno na těle při vstupu na trať.  Číslo musí být čitelné. Startovní čísla si společně s čipem vyzvedne v den konání závodu zástupce týmu proti kauci 500,- Kč. Kauce bude vrácena po skončení závodu a vrácení čísla a čipu pořadateli.

 

 

 

Povinnosti jezdce, cizí pomoc, technická pomoc

1. Povinnosti jezdce

a.       jezdec musí po celou dobu akce dodržovat Sportovní řád

b.      jezdec musí být fyzicky i duševně schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky akce, jak soutěžící, tak diváky

c.       jezdec je odpovědný za své chování na trati i v depu

d.      jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění zdravotní službě

e.       jezdec musí uposlechnout pokynů označeného traťového komisaře nebo člena štábu

f.       jezdec během zaváděcí jízdy nebo závodu nesmí zastavit v trati, pokud se tak stane z důvodu poruchy motocyklu, musí vyvíjet činnost na jeho odstranění z tratě

g.      jezdce, který nemá 18 let, zastupuje v jednání zákonný zástupce

2. Cizí pomoc

Cizí pomoc je v závodě zakázána, s výjimkou označených traťových komisařů a štábu soutěže (technická četa, požární dozor atp.). V případě využití pomoci se nezapočítává poslední odjeté (neúplné) kolo. Avšak: V prostoru depa si mohou týmy v duchu fair-play vzájemně vypomáhat. Do pomoci se však nemohou zapojit jiné osoby, než aktivní účastníci závodu.

3. Technická pomoc    

Závodníci mohou v nutných případech využít během závodu technickou pomoc pořadatele. Ta spočívá ve využití stanoviště technické podpory (svářečka apod.) v depu  a ve využití vyprošťovací čety. V případě nouze lze vyprošťovací četu přivolat prostřednictvím tel. čísel, které budou v den závodu zveřejněny, nebo požádat o zajištění pomoci prostřednictvím dalších závodníků. Transport stroje z dráhy do depa bude zajištěn pořadatelem a posádce se nebude poslední kolo počítat jako ujeté.

 

 

 

Motocykly a kategorie

1. Motocykly

Motocykl a jeho části musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám (na motocyklu nesmí být ostré hrany a výstupky). Není vyžadována TK. Stroj musí být vybaven předním světlem bílé barvy a vzadu světlem červené barvy. Světla nemusí být napájena strojem (může jít např. o červený diodový blikač z jízdního kola), z důvodu bezpečnosti jezdců je však nutné dbát o jejich dostatečnou viditelnost. Za použití příslušného motocyklu odpovídá jezdec.

 

 

2. Kategorie

Závod je  členěn do dvou kategorií:

I.                   Tovární stroje – motocykly Jawa 50 pionýr, pařez, mustang do r.v. 1985 s originál motorem (prům. válce max. 40 mm) a karburátorem, originál rámem, tlumiči odpovídajícími roku výroby stroje, s originální zadní rozetou s počtem zubů 55 a s 16“ ráfky. Dezén pneumatik libovolný. Nelze použít laděný výfuk. Kvůli bezpečnosti lze vyztužit kříž se stupačkami a upravit uchycení výfuku jiným způsobem, než byl u originálu. Jiný zásah do konstrukce (především vkládání vzpěr, zapěnění prostoru pod nádrží a navařování výztuh)  není přípustný. Kapotáž nebo odstrojení stroje povoleno. Světla libovolná.

II.                Speciály- motocykly vybavené motorem Jawa 50 pionýr, pařez, mustang do r.v. 1985 za splnění podmínek shora uvedených v bodě 1 (bezpečnost a světla). Dále pak již bez omezení. Použitím motoru z  Jawa 50 se rozumí použití originálních karterů (žádné navařované převodovky). Úpravy hlav, válců, zapalování a karburace jsou povoleny dle fantazie a peněženky závodníků.

Závodiště

 

Jezdci jsou povinni se seznámit se všemi prostory závodiště (trať a depo) a dbát pokynů pořadatele. Trať závodu je uzavřeným okruhem, je označena a vede po nezpevněných i zpevněných komunikacích, případně po louce. Opuštění okruhu z jiné příčiny nežli pro poruchu stroje nebo ze zdravotních důvodů je porušením pravidel vedoucím k diskvalifikaci ze soutěže. Stejně bude potrestáno svévolné zkrácení si závodního okruhu. Při závodu je nutná maximální opatrnost. Nelze vyloučit střet se zvěří nebo nezodpovědným divákem či jinou osobou.

 

Časomíra

 

Start do závodu je společný. Startuje se hromadně, jak popsáno níže. Počítání kol je prováděno elektronicky časomírou. Pokud tým ze závodu odstoupí, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit traťovým komisařům v prostoru startu/cíle. Stanoviště komisařů časomíry je v prostoru startu/cíle.

 

 

 

 

Oficiální činovníci

1. Hlavní rozhodčí závodu a zároveň Ředitel závodu

·         řídí vlastní závod

·         rozhoduje protesty

·         jediný podává výklad těchto řádů

·         zodpovídá za bezpečnost a sjízdnost tratě

·         řídí a organizuje udržování tratě

·         dohlíží nad lékařským zabezpečením a řídí traťové komisaře

2. Technický komisař

·         řídí a organizuje činnost v depu

·         provádí namátkovou technickou kontrolu

3. Ostatní

Štáb soutěže tvoří dále traťoví komisaři, hlavní časoměřič, zdravotní dozor

 

Zvláštní ustanovení

 

Propozice závodu budou vyvěšeny na oficiální informační tabuli. V propozicích jsou stanoveny další oficiální údaje. Hlavní rozhodčí závodu může z důvodu zvláštního zřetele s ohledem na nenadálou situaci a bezpečnost účastníků sportovního podniku provést změny příslušných ustanovení.

 

Volný trénink

Soutěžní okruh lze v den závodu na vlastní nebezpečí projet, a to v době od 13:00 hodin do 15:00 hodin. Pak je trať již uzavřena pro vlastní závod.

 

Porada soutěžních týmů

Porada se bude konat půl hodiny před startem před věží hlasatele v depu, v případě nepříznivého počasí pak v párty stanu. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a zástupci oficiálních činovníků. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti,  které se týkají tratě a bezpečnosti. Při poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny. Po poradě bude následovat příprava ke startu.

  

Start

1.Čekací prostor

- čekacím prostorem se rozumí přípravná část závodiště před startovní čárou dle vyznačení pořadatelem

-          do prostoru startu může pouze jezdec, mechanik a startér

2. Postup startu

-          start bude proveden hromadně. Start je proveden pokynem startéra – mávnutím bílého praporku.

 3. Provedení startu

Před startem musí být v čekacím prostoru proveden následující postup:

-          všichni, kromě jezdce, mechanika a startéra opustí čekací prostor.

-          všechny motocykly s mechanikem (jedním členem týmu) musí být připraveny v prostoru startu – motory strojů musí být v klidu – stroje stojí dle rozlosovaného pořadí, které bude známo před závodem. Rozlosování provede časomíra.

-          jezdci jsou připraveni ke startu v jiné části čekacího prostoru za vyznačenou čárou.

-          na pokyn startéra vyběhnou jezdci ke svému stroji

-          stroj jezdec nastartuje nebo je mechanikem týmu roztlačen a odjíždí na závodní okruh (stroj nesmí být nastartován druhým členem posádky, tento pouze drží motorku, nebo následně roztlačuje závodníka.)

-          jezdec, u kterého by došlo k poruše motocyklu v čekacím prostoru, musí tento prostor  i se strojem neprodleně opustit a do závodu se může zapojit stejně jako při poruše na startu (viz. níže).

-            v případě poruchy motocyklu je s ním jezdec povinen okamžitě opustit prostor startu a vrátit se do depa. Pokud bude závada odstraněna nejpozději do 30. minut od času řádného startu, může jezdec odstartovat do závodu znovu. V takovém případě se startuje na pokyn startéra od stanoviště časomíry.

 

Chybný start

Chybný start musí být oznámen máváním červeným praporem. Jezdci se musí vrátit zpět do čekacího prostoru a opakovaný start musí být proveden co nejdříve.

 

Časový rozvrh sportovního podniku závodů

 

Je uveden ve vyvěšených propozicích. Může být změněn, a to tak, že změna musí být na oficiální tabuli a neprodleně s ním musí být seznámeni závodníci.

 

Oficiální signály

Prapory:

Bílý - start

Červený … stop, okamžité ukončení závodu

Žlutý – mávání … bezprostřední nebezpečí, v závodě se pokračuje se zvýšenou pozorností

Černobílá šachovnice … konec závodu

Světelná znamení:

Oranžový nebo modrý  maják- pozor, nebezpečí v daném místě trati – pokračuje se s velkou opatrností

Krouživý pohyb červeným světlem - ukončení závodu

 

Výsledky

Pořadí ve sportovním podniku:

Vítězem závodu v každé kategorii je tým, který po dobu konání závodu najel největší počet kol. Kolem se rozumí projetí celého okruhu (start-cíl). Závod je ukončen 24 hodin od startu prvního závodníka. Pak již nebudou závodníci  dále vpouštěni na trať. Závodní okruh projede doprovodné vozidlo a závod končí postupným dojetím startovního pole. Projetím posledního závodníka končí soutěž a nastává čas počítání výsledků a náhodných technických kontrol. V případě rovnosti kol,  rozhoduje počet ujetých kol během poslední hodiny před koncem závodu.

Všechny výsledky musí být schváleny hlavním rozhodčím.

 

Postup pro vyvěšení a schválení výsledků:

Všechny výsledky musí být vyvěšeny na oficiálním místě. Výsledky zpracuje organizátor zodpovědný za administrativu závodu, ověří je podpisem a uvede čas jejich vyvěšení. Za 20 minut od vyvěšení podepisuje výsledky hlavní rozhodčí a tím se stávají oficiální a neměnné. Pokud byl podán do 20 minut od vyvěšení na výsledky protest, tak hlavní rozhodčí výsledky nepodepisuje, pouze je označí slovem PROTEST. Po vyřešení protestu se výsledky znovu vyvěsí a začíná běžet nová lhůta 30 minut. Všichni oficiální činovníci musí být k dispozici hlavnímu rozhodčímu do úplného schválení výsledků.

 

Protest

-                musí být podán do 20 minut od vzniku příčiny protestu

-                podává se hlavnímu rozhodčímu

-                musí být předložen písemně a doložen poplatkem 1 000,-Kč. Tato částka se vrací, je-li protest oprávněným.

   

Slavnostní vyhlášení vítězů

Každý člen soutěžního týmu se musí, pokud mu to zdravotní stav dovolí, zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen.

 

Tento sportovní řád vstupuje v platnost dne 1.3.2010

a je jím ošetřen vytrvalostní závod  Fichtlmánia 2010

 

 

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

 www.jawa50zavody.wz.cz

www.mx4life.cz

www.jawacz-dily.cz

Návštěvnost stránek

062976